Bạn đang ở đây

HBS tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2017

Thứ sáu, Tháng 4 28, 2017 - 14:22

Ngày 28/04/2017, tại Khách sạn Hòa Bình, Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2017.

Tham dự Đại hội có: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban, bộ phận cùng các cổ đông. Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của HBS, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo Tài chính đã kiểm tra…

Description: ảnh đại hội.JPG

Trong năm 2016, HBS đã đặt trọng tâm kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, một bước xây dựng hệ thống các Phòng tại Hội sở chính/Chi nhánh đảm bảo tính hợp lý, khoa học phù hợp với cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty.

Về hoạt động dự doanh: Hoạt động đầu tư tự doanh giảm xuống gần như bằng không đảm bảo an toàn nguồn vốn và tránh biến động suy giảm của thị trường.

Về hoạt động môi giới: Duy trì doanh số, HBS thực hiện đa dạng hoá nghiệp vụ môi giới, tư vấn tới khách hàng các gói đầu tư tài chính.

Về hoạt động tư vấn tài chính: Duy trì ổn định các hoạt động tư vấn, triển khai, hoàn thiện các hợp đồng mới.

Năm 2017, HBS tiếp tục định hướng trở thành công ty có chất lượng dịch vụ thuận tiện nhất cho khách hàng. HBS hoạt động với các nguyên tắc: Khách hàng và sự tăng trưởng tài chính của khách hàng là tài sản của công ty, tuyển chọn và đãi ngộ nhân sự chất lượng cao, tâm huyết và chuẩn mực đạo đức kinh doanh trong các hoạt động, khuyến khích năng lực sáng tạo của toàn bộ nhân viên, hợp tác cùng phát triển là phần không thể thiếu trong văn hóa công ty...